Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 18.7
ze dne 17.09.2007

Usnesení k volnému bytu zvláštního určení  č.12 o vel.1+k.k./L s přísl.,I. kat.,v přízemí ul. Vondroušova čp.1193-4, Praha 17-Řepy

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním bytu č. 12 o vel. 1+k.k./L s přísl., I.kat., v přízemí ul. Vondroušova čp. 1193-4,  Praha 17 - Řepy.


II. schvaluje návrh majetkové komise č. 10 ze dne 10.9.2007 a doporučuje ZMČ pronajmout byt žadatelce  o pronájem bytu zvláštního určení paní XY , trvale bytem Slánská 1678/20, Praha-Řepy - Triangl (1 osoba). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za nájemné ve výši 31,69Kč/m2/ měsíc bez služeb, které bude dále upravováno dle platných předpisů. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je ukončení nájemní smlouvy ke stávajícímu bytu č.200 čp. 1678/20, ul. Slánská a jeho vrácení majiteli-MHMP. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.


III. ukládá OSOM předložit návrh k projednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF