Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.16
ze dne 10.12.2007

Usnesení k volnému bytu  o vel. 1+k.k. s přísl. ve 3. patře domu čp. 1051 v Nevanově ul., Praha-Řepy

Rada MČ

I. projednala návrh MK č. 13 ze dne 3.12.2007 pronajmout volný byt  o vel.1+k.k. s přísl. ve 3. patře domu čp. 1051 v Nevanově ul., Praha-Řepy žadatelce z evidence žádostí o pronájem obecního bytu paní XY. 
   
II.souhlasí a doporučuje ZMČ schválit pronájem uvedeného bytu paní XY.Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem      č.107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu

III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh k projednání ZMČ 19.12.2007

Tisk Export článku do PDF