Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.32
ze dne 16.07.2008

Usnesení k volnému bytu č. 1 o vel. 2+k.k. s přísl. v přízemí domu č. p. 1120 v Bazovského ul.,    Praha-Řepy, byt není určen k odprodeji

Rada MČ

I. projednala návrh MK č. 20 ze dne 7.7.2008 pronajmout volný byt č. 1 o vel. 2+k.k. s přísl. v přízemí domu čp. 1120 v Bazovského ul., Praha-Řepy žadateli z evidence žádostí o pronájem obecního bytu paní XY, trvale bytem Bazovského 1116, Praha-Řepy (2 osoby). Jmenovaná je vedena v evidenci žádostí o pronájem obecního bytu od 29.10.2007


II. schvaluje pronájem bytu č. 1 o vel. 2+k.k. s přísl. v přízemí domu čp. 1120 v Bazovského ulici paní XY, bytem Bazovského 1116, Praha-Řepy (2 osoby). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu


III.ukládá starostce Jitce Synkové, aby zajistila splnění usnesení prostřednictvím vedoucí OSOM

Tisk Export článku do PDF