Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 65.17
ze dne 15.06.2009

Usnesení k VI. etapě prodeje  BJ bytového domu Socháňova č. p. 1129 až 1131 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Socháňova čp. 1129 až 1131 v m. č. Praha 17 oprávněným nájemcům, a to dle záměru schváleného ZMČ Praha 17 usn. č. 5.15 ze dne 6. 5. 2007.


II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE  ZMČ

schválit prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v  ul. Socháňova čp. 1129 až 1131 v m. č. Praha 17 oprávněným nájemcům, uvedeným v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást usnesení, znění smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky, příloha č. 2 a způsob vypracování znaleckého (expertního) posudku – příloha č. 3 - 4.


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM  předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF