Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.26
ze dne 12.01.2009

Usnesení k V. etapě prodeje  BJ bytového domu Galandova č.p. 1232 až 1234

Rada MČ

I. projednala prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Galandova č.p. 1232 až 1234 v m.č. Praha 17 oprávněným nájemcům, a to dle záměru č. 014/07/OSOM/P/b schváleného ZMČ Praha 17 usn. č. 5.15 ze dne 16.5.2007


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném  znění, v  ul. Galandova čp. 1232 až 1234 v m.č. Praha 17 oprávněným nájemcům, uvedeným v příloze č.1, která tvoří nedílnou součást usnesení, znění smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky, příloha č. 2 a způsob vypracování znaleckého  (expertního) posudku – příloha č.3.


III. ukládá vedoucí OSOM  předložit návrh  na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF