Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 58.26
ze dne 25.03.2009

Usnesení k Územní studii Řepy

Rada MČ

I. projednala Územní studii Řepy


II. bere na vědomí zpracovanou Územní studii Řepy.


III. souhlasí, aby podněty vzešlé z územní studie byly uplatněny do konceptu nového územního plánu hl.m. Prahy (viz příloha č.1) včetně návrhu koncepce dopravního řešení (viz. příloha č.2)


IV. ukládá OÚRI informovat Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Tisk Export článku do PDF