Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.42
ze dne 10.12.2007

Usnesení k pronájmu pozemku p.č. 752/54

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY  o pronájem pozemku p.č.752/54 pod garáží včetně manipulační plochy  o výměře 40m2 v lokalitě řadových garáží U Boroviček.Garáž je v jejím vlastnictví od 25.6.2007. Původní nájemce pozemku paní XY

II. schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku  p.č.752/54 včetně manipulační plochy o výměře 40m2 s platností od 1.7.2007  mezi MČ Praha 17 a paní XY a ukončení nájmu pozemku ke 30.6.2007 s paní XY

III.ukládá vedoucí OSOM uzavřít smlouvu o nájmu pozemku p.č.752/54 včetně manipulační plochy  na     nového nájemce paní XY  a ukončit pronájem pozemku s paní XY

IV. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemku příp.jejích dodatků

Tisk Export článku do PDF