Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.36
ze dne 08.12.2008

Usnesení k pronájmu části pozemku č. parc. 1450 v k. ú. Řepy v ulici Hekova

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, bytem Hekova, Praha 6 – Řepy o pronájem části pozemku č. parc. 1450 v k.ú. Řepy za účelem umístění zásobníku stavebních hmot při rekonstrukci rodinného domu č.p 134.


II. schvaluje uzavřít s paní XY bytem Hekova, Praha 6 smlouvu o pronájmu části pozemku č. parc. 1450 v k.ú. Řepy v rozsahu 4m2  na dobu určitou.


III. ukládá vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.

 
IV. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy, případně jejích dodatků, o pronájmu části pozemku č. parc.1450 v k.ú Řepy.

Tisk Export článku do PDF