Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.31
ze dne 31.10.2007

Usnesení k projednání  nabídky  na  veřejnou   zakázku  malého  rozsahu dle ust. § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006  Sb. o  veřejných zakázkách  "Prohlášení  vlastníka  pro  V. etapu  prodeje  dle  ust.  § 4 zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění"

Rada MČ

I. projednala  přijetí  nejvhodnější  nabídky  na  veřejnou zakázku malého rozsahu vypsanou dle
ust. § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů "Prohlášení vlastníka pro V.etapu prodeje dle ust. § 4 zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů" pro objekty Galandova 1243 až 1246; Jiránkova 1138; Galandova 1232 až 1234; Galandova 1235 až 1238 vč. pozemků pod objekty v k.ú. Řepy. Hodnocení bylo provedeno v  souladu  se  zadáním  a) ekonomická  výhodnost - 80% ; b) přehlednost formy zpracování - 20 %.


II. schvaluje a přijímá nejvhodnější nabídku firmy  AREA G.K. spol .s.r.o., U Elektry  650, Praha 9 - Hloubětín, IČ: 25094459; DIČ: CZ 25094459, zastoupenou jednatelem společnosti p. Milanem Novým, a to na zpracování "Prohlášení vlastníka pro V.etapu" - nabídková cena  bez  DPH 443. 650,-Kč; s DPH 527.943,50 Kč, tj. na 1 BJ bez DPH   950,-Kč; s DPH   1.130,50 Kč.


III. zmocňuje starostku MČ Praha 17 podpisem Smlouvy o dílo.


IV. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF