Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 10.10
ze dne 02.05.2007

Usnesení k projednání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách "Prohlášení vlastníka pro III.etapu prodeje dle ust. § 4 zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění"

Rada MČ

I. projednala přijetí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu vypsanou dle ust. § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů "Prohlášení vlastníka pro III.etapu prodeje dle ust. § 4 zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů" pro objekty Španielova 1267 až 1269 vč. pozemků pod objektem; Vondroušova 1150 až 1153 bez pozemků pod objektem; Vondroušova 1199 až 1201 vč. pozemků pod objektem. Všechny uvedené objekty v k.ú.Řepy. Hodnocení bylo provedeno v souladu se zadáním a) ekonomická výhodnost - 80% ; b) přehlednost formy zpracování - 20 %.


II. schvaluje a přijímá nejvhodnější nabídku firmy GSG spol s.o., Tiskařská 10, Praha 10, nabídková cena bez DPH 272.000,-Kč; s DPH 323.680,-Kč tj. na 1 BJ bez DPH .. 1.700,-Kč; na 1 BJ s DPH .. 2.023,-Kč.


III. zmocňuje starostku MČ Praha 17 podpisem Smlouvy o dílo a ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF