Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.29
ze dne 20.08.2007

Usnesení k programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 17 dne 29.8.2007

Rada MČ

I. projednala návrh programu jednání ZMČ dne  29.8.2007     


II. souhlasí   s níže uvedeným programem jednání ZMČ :

7.1 Kontrola zápisu

7.2 Návrh na prodej všech bytových domů v majetku MČ Prahy 17

7.3 Vytvoření fondu tzv. ústupového bydlení pro řešení sociálních dopadů deregulace nájemného

7.4 Žádost Pavly Řezáčové, bytem Španielova 1261, Praha 6 - Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu č.2 o vel. 3+1 s přísl. v přízemí, tj. 1.podlaží  domu čp. 1261 ve Španielově ulici,    Praha 6 - Řepy
7.5 Žádost Mileny Růžičkové o uzavření nájemní smlouvy k bývalému domovnickému bytu č.2 v domě  čp. 1242, Galandova ulice, Praha 6 - Řepy

7.6  Žádost Věry Boháčové o uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 5 o velikosti 4+1/L
s příslušenstvím ve 3.podlaží, tj. 2.patře domu čp. 1130, Socháňova ul. 9, Praha 6 - Řepy

7.7 Žádost nájemců bytového panelového domu v ul.  Žufanova čp. 1098 až 1099, v k.ú. Řepy o
prodej  obecních bytů do osobního vlastnictví

7.8 Žádost nájemců bytového panelového domu v ul.  Jiránkova 1136, v k.ú. Řepy o prodej  obecních
bytů do osobního vlastnictví

7.9 Žádost nájemců bytového panelového domu v ul.  Žufanova čp. 1093 až 1095, v k.ú. Řepy o prodej  obecních bytů do osobního vlastnictví

7.10 Žádost nájemců bytového panelového domu v ul.  Bazovského čp. 1118 až 1120, v k.ú. Řepy o prodej  obecních bytů do osobního vlastnictví
7.11 Změna oprávněného nájemce bytové jednotky .č. 1264/12 v bytovém panelovém objektu čp. 1264 ul. Španielova, k.ú. Řepy - prodej II.etapa
7.12 Změna oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1263/19 v bytovém panelovém objektu čp. 1261 až 1266 ul. Španielova, k.ú. Řepy - prodej II.etapa

7.13 Žádost manželů Věry a Ing. Jaroslava Jagerových, Španielova 1272, o umožnění
odkoupení bytové jednotky č. 10

7.14 Ukončení nabídky k odprodeji bytů stávajícím nájemníkům bytového panelového domu v ul.
Španielova čp. 1270 až 1276 vč. pozemků v k.ú.Řepy

7.15 Volná bytová jednotka č. 1276/3 o vel. 3+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1276
ve Španielově ulici

7.16 Nakládání s volnými  byty v domech schválených k odprodeji

7.17 Vyjádření nesouhlasu nájemců domu Socháňova č.p. 1126 až 1134 v  k.ú. Řepy s tvorbou ceny     
podávaného bytu v dříve rekonstruovaných domech v Socháňově ulici

7.18 Návrh změny pravidel pronájmu startovacích bytů

7.19 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 10 o vel. 2+kk s přísl. ve 2. podlaží domu
čp. 1119 v Bazovského ulici, Praha 17 - Řepy

7.20 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 16 o vel. 2+kk s přísl. ve 3. podlaží domu
čp. 1099 v Žufanově ulici, Praha 17 - Řepy

7.21 Opětovné projednání  návrhu změny Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Z1046/06    
Cites

7.22 Změny rozpočtu k 30.6.2007

7.23 Změny rozpočtu k 31.8.2007

7.24 Zásady pro poskytování dotací z fondy obnovy obecního majetku MČ Praha 17 na úhradu části
nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken v nově vzniklých SVJ v domech, kde došlo
k prodeji bytů ve správě MČ Praha 17.

7.25 Návrh na vyvinutí maximálního úsilí o získání bytů, patřících do vojenského bytového fondu, do
majetku MČ Prahy 17

7.26 Pověření zástupců starostky k výkonu občanských obřadů

7.27 Náměty a připomínky členů ZMČ


III. ukládá KZ postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF