Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.34
ze dne 23.04.2008

Usnesení k prodloužení doby pronájmu pozemku pro akci "Zateplení severního průčelí a strojoven  výtahů objektu Španielova č.p. 1291 - 1293, Praha 17 - Řepy"

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti Nias s.r.o., se sídlem Šluknovská 318, Praha 9 o prodloužení doby pronájmu z 20.4.2008 na 5.5.2008 u nájemní smlouvy SM 0800000115 o nájmu pozemku č. parc. 1411/1 v k.ú. Řepy.


II. schvaluje uzavřít se společnosti Nias s.r.o., se sídlem Šluknovská 318, Praha 9 dodatek č.1 o prodloužení doby pronájmu do 5.5.2008 ke smlouvě SM 0800000115 o pronájmu části  pozemku č. parc. 1411/1 v k.ú. Řepy, event. další dodatky v případě opětovného nedodržení termínu pro vyklizení pozemku.


III. ukládá vedoucí OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.
                    
                                                                    
IV. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu dodatků ke smlouvě č. SM 0800000115  o pronájmu pozemku č. parc. 1411/1v k.ú. Řepy.

Tisk Export článku do PDF