Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 27.6
ze dne 06.02.2008

Usnesení k prodeji pozemku p.č.1507/2

Rada MČ

I. projednala žádost ELPO, spol. s.r.o., Klostrmannova 916, 252 19 Rudná u Prahy , která na základě plné moci zastupuje PREdistribuci, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5  a požádala o prodej pozemku p.č. 1507/2 o výměře 19m2, zastavěná plocha pod trafostanicí TS 4088 v ul. U Boroviček, k.ú. Řepy. Odkoupení tohoto pozemku je dle Magistrátu hl.m.Prahy podmínkou k rekonstrukci kabelu VN mezi TS 4088 a TS 3389.


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej pozemku p.č. 1507/2 o výměře 19m2 pod trafostanicí TS 4088  PREdistribuci , a.s., Svornosti  3199/19a, Praha 5 , IČ : 27376516 za cenu 4 000,-Kč/m2, kupní cena celkem 76 000,- Kč (cena dle cenové mapy pro r.2008 platná v této lokalitě).


III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh prodeje pozemku na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF