Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 47.37
ze dne 19.11.2008

Usnesení k prodeji části pozemku p.č. 1352/146 a části p.č. 1352/4

Rada MČ

I. projednala  žádost společnosti PREdistribuce,a.s. Svornosti 3199/19a, Praha 5, zastoupené spol. ELPO, kabelové sítě VN a NN, s.r.o. o revokaci usnesení RMČ č. 39.36 ze dne 6.8.2008, kterým byl schválen prodej části pozemku p.č.1352/146  výměře cca 14m2 pro stavbu nové trafostanice. Z důvodu rozšíření Karlovarské komunikace je nutno tuto TS  vybudovat i na části pozemku  p.č. 1352/4. Při realizaci stavby se předpokládá dočasný zábor na p.p.č. 1352/135 – odstranění stávající TS, překládka kabelů p.p.č. 1352/135, 1352/4 a 1352/146 a stavba nové TS na p.p.č. 1352/146 a 1352/4, kde bude zřízeno staveniště vše v k.ú. Řepy.


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej části pozemků  p.č. 1352/146 a p.č.1352/4 cca  16m2  za cenu podle aktuální cenové mapy nejméně však 3 130,-Kč/m2 .


III.  ukládá vedoucímu OSOM  předložit návrh prodeje pozemku na jednání ZMČ.


IV.  zmocňuje starostku k podpisu  smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Tisk Export článku do PDF