Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.9
ze dne 10.12.2007

Usnesení k podnětu na změnu územního plánu hl.m. Prahy č.par. 1337/45 k.ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala podnět na změnu Územního plánu hl.m. Prahy, funkčního využití pozemku č. parc.1337/45 k.ú. Řepy na OV - všeobecně obytné nebo OB- čistě obytné  území a odstranění výhledového využití  zástavby po r. 2010

II. nesouhlasí s podnětem

III.  doporučuje zapracovat podnět až do návrhu  nového  územní plánu v návaznosti  na výsledek dopravního řešení vlny 08 . Změnu  v ochranných pásmech na OV nebo OB navrhujeme ponechat na sstanovisku dotčených správců sítí

IV.  ukládá OÚRI a  místostarostovi Kopeckému předložit k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 17 dne 19.12.2007

Tisk Export článku do PDF