Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 18.6
ze dne 17.09.2007

Usnesení k odvodnění tramvajové smyčky Bílá Hora

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti Inženýring dopravních staveb, a.s., se sídlem Na Moráni 3/360, Praha 2 zastupující na základě plné moci investora stavby společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9 o změnu termínu provádění prací na výše uvedené stavbě, která bude probíhat v návaznosti na plánovaný termín výluky tramvajové trati a to od 1.6.2008 do 31.8.2008


II. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce a smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v pozdějším termínu od 1.6.2008 do 31.8.2008.


III. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu uvedených smluv a případně jejich dodatků 


IV. ukládá OSOM vyrozumět žadatele a ve spolupráci s právním oddělením postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF