Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.34
ze dne 08.12.2008

Usnesení k navýšení ocenění bytových jednotek Španielova č.p. 1277 – 1283 Znaleckým ústavem s.r.o. o částku 31 273,50 Kč vč. DPH, z důvodu vypracování nových znaleckých posudků

Rada MČ

I. projednala  navýšení znaleckých posudků firmy YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o, pro objekt Španielova 1277 až 1283 o částku 31 237,50 Kč včetně DPH, z důvodu opravy a nového výpočtu technického zhodnocení předmětného objektu


II. schvaluje proplacení Fa č. 078/2008 ve výši 31 237,50 Kč včetně DPH nad rámec Smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o. ze dne 30.4.2007. Předmětem této smlouvy bylo zpracování ocenění bytových jednotek ve vlastnictví MČ Praha 17, mimo jiné i pro objekt Španielova č.p. 1277 až 1283.


III. ukládá vedoucímu OSOM  postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF