Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.7
ze dne 08.12.2008

Usnesení k navýšení košů na psí exkrementy – dodatek smlouvy

Rada MČ

I. projednala předloženou záležitost.


II. souhlasí s navýšením košů na psí exkrementy na celkových 60kusů.


III. pověřuje pí. starostku podepsáním dodatku ke stávající smlouvě s firmou KAS spol. s r.o. Organizačně zajistí OŽPD.

Tisk Export článku do PDF