Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 30.22
ze dne 17.03.2008

Usnesení k návrhu na doplnění Prováděcího předpisu k Zásadám prodeje jednotek  ve smyslu zaslání kvalifikované nabídky a úpravy předpisu poplatku za správu

Rada MČ

I. projednala doplnění Prováděcího předpisu k Zásadám prodeje jednotek  z  majetku svěřeného MČ Praha 17


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit  upravit znění bodu 5. Postup prodeje, odst. 5.6, 5.7 ,5.8 a bodu 6. Další postup po uzavření kupní smlouvy, odst. 6.4 Prováděcího předpisu k Zásadám prodeje jednotek  tj. k majetku svěřeného MČ Praha 17  takto:
5.6 Všichni účastníci prodeje - domů určených k prodeji podle bodu 3.2. až 3.7. Předpisu obdrží  postupně podle bodu 7. Předpisu, avšak pro všechny bytové jednotky v domě najednou,   informaci týkající se schváleného prodeje, cenu za bytovou jednotku včetně pozemků, dotazník  k vypracování kupní smlouvy, který po vyplnění a vrácení do 14-ti pracovních  dnů  po obdržení má platnost oficiální  žádosti o odkoupení  bytu a  kvalifikovanou nabídku.
5.7 Kvalifikovanou nabídkou se rozumí návrh kupní smlouvy s uvedenou cenou za bytovou jednotku a pozemek (pozemky) s uvedením označení jednotky a velikosti spoluvlastnického podílu na společných  prostorách a pozemku (pozemcích) tak, jak budou nově označeny podle prohlášení  vlastníka.
5.8 Kvalifikované nabídky - návrhy kupní smlouvy, vč. návrhu na vklad a složenky na úhradu nákladů (za vypracování prohlášení vlastníka a znaleckého posudku, právní pomoc a poplatek za kolek na povolení vkladu do KN - ustanovení o platebních podmínkách viz bod 13.1. Předpisu), rozešle organizátor prodeje do vlastních rukou nebo jiným prokazatelným způsobem zajistí jejich doručení účastníkům prodeje (3.2. až 3.6. Předpisu).
6.4 znění předposledního řádku  odst. 6.4 -" nejméně však 20,- Kč/m2 a předpis poplatku za správu ve výši 175,- Kč + DPH
 
 
III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh  na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF