Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.11
ze dne 21.01.2008

Usnesení k návrhu na doplnění Prováděcího předpisu k Zásadám prodeje jednotek  ve smyslu upřesnění povinností správce

Rada MČ

I. projednala doplnění Prováděcího předpisu k Zásadám prodeje jednotek  z  majetku svěřeného MČ Praha 17 .

II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit  doplnění Prováděcího předpisu k Zásadám prodeje jednotek tj. k majetku svěřeného MČ Praha 17  takto:
v bodě 5. Postup prodeje se doplňuje v odstavci 5.2. na konci další věta, která zní:
"Správní firma zajistí přípravu a předání podkladů potřebných pro zpracování prohlášení
vlastníka budovy podle § 4 zákona č, 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, firmě zpracovávající toto prohlášení, poskytne doplňující informace a konzultace v průběhu jeho
zpracování, zkontroluje zapracování těchto podkladů do prohlášení vlastníka po jeho předání správní firmě a zajistí i přípravu a předání podkladů potřebných pro následné zpracování znaleckého  ocenění firmě zpracovávající znalecký posudek."

III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh  na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF