Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.8
ze dne 21.01.2008

Usnesení k návrhu na doplnění Prováděcího předpisu k Zásadám prodeje jednotek a doplnění Pravidel pronájmu obecních bytů za regulované nájemné ve smyslu úpravy postupu při zjištění více bytů nájemce

Rada MČ

I. projednala doplnění Prováděcího předpisu k  Zásadám prodeje jednotek z majetku svěřeného MČ Praha 17 a doplnění Pravidel pronájmu obecních bytů ze regulované nájemné v MČ Praha 17

II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit:
a) doplnění Prováděcího předpisu k Zásadám prodeje jednotek z majetku svěřeného MČ Praha 17
(příloha č. 2 k usnesení ZMČ č. 8.13 z 24. 10. 2007) takto:
v bodě 3. Účastníci prodeje se doplňují nové odstavce 3.9. a 3.10., které zní:

 "3.9. V případě zjištění, že nájemce bytu určeného k prodeji, je vlastníkem dalšího bytu nebo
domu  v dopravně dostupné oblasti , provede OSOM šetření, zda není  naplněn zákonný znak ust.
§ 711 odst. 2 písm. c) obč. zákoníku, a to že po nájemci nelze  spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt. Šetření OSOM neprovádí v případě umístění  dalšího domu nebo bytu mimo dopravně dostupnou oblast."

" 3.10. V případě zjištění, že uvedený zákonný znak naplněn není, dá městská část nájemci výpověď
z nájmu  předmětného bytu. Pokud bude dodatečně zjištěno, že druhý byt (dům) byl pořízen za    účelem řešení  bydlení dětí nájemce a pouze nedošlo k ohlášení opuštění společné domácnosti dosavadním  nájemcem nebo členy jeho domácnosti a k podání žádosti o uznání přechodu nájmu bytu a oznámení změny počtu uživatelů bytu, aniž by  došlo k porušení jiných povinností nájemce bude městská část   trvat na podané výpovědi, avšak nabídne nájem jiného  bytu za regulované nájemné oproti vrácení dosavadního bytu a umožní bydlení ve stávajícím bytě do doby této nabídky. V případě  odmítnutí nabídky podá návrh na vyklizení bytu."

b) doplnění Pravidel pronájmu obecních bytů za regulované nájemné (schválená ZMČ dne 28.5.2003 ve znění doplněném naposledy usnesením ZMČ z 16. 5. 2007) takto:
v čl. I odst. 1 se ve větě druhé slova "zařazeny do kategorií 1 - 5 takto" mění na "zařazeny do  kategorií 1 - 7 takto" a doplňuje se kategorie 7 - nájem jiného náhradního bytu za vrácený  větší byt". v čl.I odst. 9 se větě vypouští slovo "následujícího"

III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF