Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.5
ze dne 08.12.2008

Usnesení k návrhu Dodatku č.2 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“, uzavřené dne 21.4.2006

Rada MČ

I. schvaluje návrh předloženého Dodatku č.2 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, mezi Státní tiskárnou cenin, s.p., jako poskytovatelem, a Městskou částí Praha 17, jako příjemcem, uzavřené dne 21.4.2006  


II. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu Dodatku č.2 ke Smlouvě dle bodu I. tohoto usnesení


III. ukládá tajemníkovi Úřadu MČ Praha 17 odeslat svým dopisem 2 podepsané výtisky Dodatku č.2 ke Smlouvě dle bodu I. tohoto usnesení, způsobem uvedeným v dopise Státní tiskárny cenin, s.p., čj. STC/409/TÚ/2008, ev.č. 669454/2008, ze dne 2.října 2008

Tisk Export článku do PDF