Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.15
ze dne 20.08.2007

Usnesení k jednostrannému zvýšení nájemného z bytu  od 1. ledna  2008 na základě zákona č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Rada MČ

I. projednala zprávu OSOM o možnosti uplatnění jednostranného zvýšení nájemného v obecních bytech pro rok 2008, na základě zákona č. 107/2006 Sb.,o jednostranném zvyšování nájemného z bytu,  ve znění pozdějších předpisů a Sdělení ministerstva pro místní rozvoj č. 151/2007 Sb.

II. schvaluje od 1.dubna 2008 uplatnění jednostranného zvýšení nájemného v obecních bytech ve smyslu zákona  č.107/2006 Sb.,o jednostranném zvyšování nájemného z bytu , ve znění pozdějších předpisů a Sdělení ministerstva pro místní rozvoj č. 151/2007 Sb., ve výši maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro rok 2008 dle níže uvedeného přehledu.


Aktuální čisté nájemné
V roce 2007 v m.č. Praha 17 za 1m2/měsíc v bytech s nesníženou kvalitou Cílová hodnota nájemného za 1m2/měsíc v roce 2010
 navýšení měsíčního nájemného v %  pro rok 2008 Zvýšené měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy bytu v roce 2008
Byty v panelových domech.:46,23 Kč 97,95 Kč 28  % 59,17 Kč
Byty v panelových domech.: 42,63-42,64 Kč 97,95 Kč 31,6% 56,10-56,11  Kč
Byty v domech ve staré zástavbě :34,37 - 42,63 Kč 97,95Kč  41,4 %-31,6 % 48,59-56,10 Kč

Povinnost platit zvýšené nájemné vznikne 1. dubna 2008 nebo prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po uplynutí 3 kalendářních měsíců od jeho doručení nájemci. V případě, že bude jednomu ze spol. nájemců či manželů oznámení doručeno později, počíná lhůta tří kalendářních měsíců běžet až do doby pozdějšího doručení.V této lhůtě je nájemce oprávněn podat žalobu k soudu na určení neplatnosti zvýšení nájemného.

 Zvýšení nájemného se podle zákona č.107/2006 Sb.  nevztahuje na :
- nájemné v bytech  jejichž výstavba nebo dostavba byla povolena po 30.6.1993 a na jejichž financování byla obcím poskytnuta dotace ze státního rozpočtu nebo ze státních fondů na výstavbu nájemních bytů, a to po dobu platnosti podmínek poskytnuté dotace.
-  nájemné v bytech zvláštního určení a  bytech v domech zvláštního určení, jehož výstavba byla povolena před 30.6.1993. 
Zákon nedopadá na nájemní smlouvy, které obsahují ujednání nájemce a pronajímatele o způsobu změny výše nájemného. Takové dohody mají přednost před uplatněním zákona o jednostranném zvyšování  nájemného.

III. zmocňuje zástupce správní firmy Optimis s.r.o., Bendova 1121 k podpisu a doručování 
oznámení  o jednostranném zvýšení nájmu všem nájemcům vč. společných nájemců nebo
uživatelům obecních bytů pro období roku 2008.

IV. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF