Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 36.11
ze dne 16.06.2008

Usnesení k IV. etapě prodeje BJ bytového domu Vondroušova 1161 až 1166

Rada MČ

I. projednala prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova 1161 až 1166 v m.č. Praha 17 oprávněným nájemcům, a to dle záměru č. 014/07/OSOM/P/b schváleného ZMČ Praha 17 usn. č. 5.15 ze dne 16.5.2007


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova 1161 až 1166 v m.č. Praha 17 oprávněným nájemcům, uvedeným v příloze č.1, která tvoří nedílnou součást usnesení a znění smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky, příloha č. 2 a způsob vypracování znaleckého (expertního) posudku - příloha č. 3.


III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh na jednání ZMČ.
Tisk Export článku do PDF