Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 55.12
ze dne 25.02.2009

Usnesení k informaci o zpracování prohlášení vlastníka budovy Nevanova  č.p. 1076 až 1079 v k.ú. Řepy

Rada MČ

I. byla seznámena s informací  OSOM o vyhotovení prohlášení vlastníka budovy Nevanova   č.p.  1076 až 1079 a to z důvodu splnění usnesení RMČ Praha 17 č. č. 40.38 ze dne 20.8.2008 bod III. odst 1.  „Po vyhotovení prohlášení vlastníka pro dům Nevanova 1076-1079 bude OSOM informovat RMČ a EO“

 
II.  bere na vědomí  výše uvedenou informaci


III. souhlasí s předložením  Prohlášení vlastníka budovy Nevanova č.p. 1076 – 1079 s návrhem na  vklad  na Katastrální úřad a  s vyhotovením návrhu dodatku ke smlouvě č. 9255910447 mezi SFRB a HMP


IV. ukládá vedoucímu OSOM připravit žádost na MHMP o uzavření dodatku ke smlouvě č. 9255910447  mezi SFRB a HMP

Tisk Export článku do PDF