Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 42.47
ze dne 08.09.2008

Usnesení k informaci o termínu ustavujícího shromáždění SVJ pro dům Nevanova 1053-1055, Praha 6 - Řepy a schválení zmocnění k zastupování městské části při ustavujícím shromáždění

Rada MČ

I. projednala informaci o termínu ustavujícího  shromáždění společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1053-1055 a návrh starostky paní Jitky Synkové na zmocnění k zastupování městské části při jednání ustavujícího shromáždění vlastníků jednotek ohledně nichž nebyla dosud podepsána smlouva o převodu vlastnictví jednotky nebo podle této smlouvy nebyl dosud povolen vklad vlastnického práva, a to k zastupování, podávání návrhů a hlasování v souladu s pravidly schválenými pro prodej bytů a nebytových prostor dosud přijatými usneseními zastupitelstva a rady městské části Praha 17


II. bere na vědomí termín ustavujícího shromáždění společenství vlastníků jednotek pro dům Nevanova čp. 1053-1055 dne 30.9.2008


III. zmocňuje pana Ing. Tomáše Krafta, vedoucího OSOM k zastupování městské části při jednání ustavujícího shromáždění vlastníků jednotek pro dům Nevanova čp.1053-1055 a k výkonu všech práv  a povinností, které městské části náležejí jako vlastníku jednotek, ohledně nichž nebyla dosud podepsána smlouva o převodu vlastnictví jednotky nebo podle této smlouvy nebyl dosud povolen vklad vlastnického práva, a to k zastupování, podávání návrhů a hlasování v souladu s pravidly schválenými pro prodej bytů a nebytových prostor dosud přijatými usneseními zastupitelstva a rady městské části Praha 17. Toto zmocnění platí i pro zastupování městské části na dalších shromážděních vlastníků, která  budou v budoucnu svolávána podle zákona o vlastnictví bytů. Zmocněnec je oprávněn v případě nemožnosti osobní účasti zmocnit k jednání dalšího zástupce z řad pracovníků odboru správy obecního majetku.


III. ukládá starostce městské části vystavit písemnou plnou moc zástupci městské části v rozsahu  shora uvedeného zmocnění


IV. ukládá vedoucímu OSOM zajišťovat úkoly spojené s přípravou ustavujícího shromáždění vlastníků a postupovat přitom podle tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF