Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 60.7
ze dne 22.04.2009

Usnesení k dokumentaci k územnímu řízení - Boromeum – dům pro seniory, Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní řízení – studie projektu  Boromeum – dům pro seniory, Praha 17 Řepy


II. požaduje navrhnout přilehlou komunikaci Engelmüllerova v plné šíři 8m – bez části zeleně.


Rada M. č. Praha 17 usnesením č. 58.26 ze dne 25. 3. 2009 schválila Územní studii Řep. V územní studii je navržena obchvatová komunikace – napojení ul. Engelmüllerovy na BR a Karlovarskou - která se nachází v blízkosti navrhované stavby Boromea – dům pro seniory.

Územní studie slouží jako podklad k projednávání konceptu nového územního plánu hl. m. Prahy, který je v současné době zpracováván.

Požadujeme, aby stavba  Boromea – dům pro seniory respektovala stavbu obchvatová komunikace – napojení ul. Engelmüllerovy na BR a Karlovarskou a případnou stavbu protihlukového opatření.


Vlastnické poměry budou řešeny s odborem správy obecního majetku Městské části Praha 17. Projektovou dokumentaci k územnímu řízení požadujeme upravit s respektováním podmínek stavby obchvatové komunikace – napojení ul. Engelmüllerovy na BR a Karlovarskou (ochranné pásmo komunikace, protihluková opatření řešení objektu Boromea v návaznosti na zpracování hlukové studie). Dále požadujeme uzavření dohody mezi investorem Boromea a M. č. Praha 17 o vzájemné koordinaci obou staveb a jejich schválení v rámci územního řízení. Dohoda bude řešit i směnu pozemku.


III. ukládá OÚRI dát na vědomí žadateli o projednání žádosti

Tisk Export článku do PDF