Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 67.3
ze dne 08.07.2009

Usnesení k dodatku smlouvy č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití počítačového systému GINIS® s f. GORDIC spol. s r.o – (předmět dodatku SW evidence hmotného majetku)

Rada MČ

I. SCHVALUJE

uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití počítačového systému GINIS® s  f. GORDIC spol. s. r. o, jakožto jediným možným dodavatelem.


II. UKLÁDÁ

starostce Jitce Synkové uzavřít dodatek smlouvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF