Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.14
ze dne 12.11.2007

Usnesení k bezúplatnému převodu pozemku p.č. 1327/11

Rada MČ

I. projednala dotaz Ministerstva financí, přímé správy majetku ČR  a restitucí ohledně bezúplatného převodu vlastnického práva k pozemku p.č. 1327/11 o výměře 1966m2 v k.ú.Řepy, který slouží jako příjezdová komunikace k domům Bytového stavebního družstva Prahy 6 z místní komunikace  pozemek p.č. 1955 (ve správě TSK hl.m. Prahy).


II. neschvaluje realizaci bezúplatného převodu vlastnického práva k pozemku p.č. 1327/11 o výměře 1966m2, ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Řepy.


III. ukládá OSOM  postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF