Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 36.6
ze dne 16.06.2008

Usnesení k akci "Optické připojení měřiče rychlosti Bělohorská ulice, Praha 6 na optickou síť T-Systems PRAGONET" - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti T-Systems Czech Republic a.s., se sídlem Korunní 2456/98, Praha 10 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemkům č. parc. 1378/30 a 1378/32 v k. ú. Řepy pro uložení telekomunikačního vedení v rámci stavby "Optické připojení měřiče rychlosti Bělohorská ulice, Praha 6 na optickou síť T-Systems PRAGONET".


II. schvaluje po kontrole návrhu smlouvy právním zástupcem uzavřít se společností T-Systems Czech Republic a.s., se sídlem Korunní 2456/98, Praha 10 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům č. parc. 1378/30 a 1378/32 v k. ú. Řepy pro telekomunikační vedení za cenu určenou znaleckým posudkem, minimálně však 50Kč/m (nejméně 1.500,-Kč celkem).


III. ukládá vedoucí OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.


IV. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům č. parc. 1378/30 a 1378/32 v k. ú. Řepy.
Tisk Export článku do PDF