Městská část Praha 17

3. jednání Rady městské části

ze dne 08.12.2014

Usnesení

Us RMČ 000583/2014

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2014/0320 ze dne 08.09.2014 "Rekonstrukce komunikace v ulici U Boroviček v úseku Selských baterií – Ke Kulturnímu domu"

Rada městské části

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. projednala
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2014/0320 ze dne 08.09.2014 se společností Froněk, spol. s r. o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník, IČ: 47534630, z důvodu méněprací a víceprací v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce komunikace v ulici U Boroviček v úseku Selských baterií – Ke Kulturnímu domu". Celková cena díla vč. dodatku: 1 877 090,65 Kč bez DPH, 2 271 279,69 Kč vč. DPH
3. souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2014/0320 z důvodů uvedených v bodě II. tohoto usnesení
4. zmocňuje
starostku Mgr. J. Synkovou k podpisu dodatku podle bodu II. tohoto usnesení, ve znění schváleném kompetentními osobami

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF