Městská část Praha 17

4. jednání Rady městské části

ze dne 19.12.2018

Usnesení

Us RMČ 000473/2018

Žádost Městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1404/16, 1404/17, 1404/18, 1404/19, 2057, 2058, 2059, 2060, 2136 v k. ú. Řepy, včetně případných staveb na nich umístěných, ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy Městské části Praha 17

Rada městské části

1. projednala

žádost Městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1404/16, 1404/17, 1404/18, 1404/19, 2057, 2058, 2059, 2060, 2136 v k. ú. Řepy, včetně případných staveb na nich umístěných, ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy Městské části Praha 17,

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

2. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit

podání žádosti hl. m. Praze o svěření pozemků parc. č. 1404/16, 1404/17, 1404/18, 1404/19, 2057, 2058, 2059, 2060, 2136 v k. ú. Řepy, včetně případných staveb na nich umístěných, ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy Městské části Praha 17,

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

3. žádá

Radu hl. m. Prahy o zpracování urbanistické studie ve spolupráci s Městskou částí Praha 17 na území v lokalitě Slánská a Makovského, které je v Návrhu územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) vymezené jako Transformační plocha 411/520/2091,

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

4. ukládá

Ing. arch. Michalovi Štěpařovi – místostarostovi městské části postupovat ve smyslu usnesení,

předložit Žádost Městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1404/16, 1404/17, 1404/18, 1404/19, 2057, 2058, 2059, 2060, 2136 v k. ú. Řepy, včetně případných staveb na nich umístěných, ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy Městské části Praha 17 ke schválení na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17,

dát na vědomí: Mgr. Janu Chabrovi, radnímu hl. m. Prahy, doc. Ing. arch. Petrovi Hlaváčkovi,
1. náměstkovi primátora hl. m. Prahy.

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF