Městská část Praha 17

4. jednání Rady městské části

ze dne 19.12.2018

Usnesení

Us RMČ 000472/2018

Žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1404/16, 1404/17, 1404/18, 1404/18, 1404/19, 2057, 2058, 2059, 2060 v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy

Rada městské části

1. projednala

žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1404/16, 1404/17, 1404/18, 1404/19, 2057, 2058, 2059, 2060 v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy,

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

2. nesouhlasí

s prodejem pozemků parc. č. 1404/16, 1404/17, 1404/18, 1404/19, 2057, 2058, 2059, 2060 v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy,

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

3. ukládá

vedoucí OSOM vyrozumět žadatele o stanovisku Rady městské části Praha 17,
dát na vědomí: Mgr. Janu Chabrovi, radnímu hl. m. Prahy.

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF