Městská část Praha 17

4. jednání Rady městské části

ze dne 19.12.2018

Usnesení

Us RMČ 000470/2018

Dodatek ke Smlouvě o poskytování servisních služeb pro mapový portál Cleerio

Rada městské části

1. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu,

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

2. schvaluje

uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování servisní podpory

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

3. ukládá

OINF zabezpečit patřičné úkony,

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

Zodpovídá:  Jakub Hradil, Odborný pracovník Termín: 31.12.2018
4. zmocňuje

starostku Mgr. Jitku Synkovou k podpisu dodatku.

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF