Městská část Praha 17

4. jednání Rady městské části

ze dne 19.12.2018

Usnesení

Us RMČ 000469/2018

Zadání veřejné zakázky „Právní informační systém“

Rada městské části

1. bere na vědomí

důvodovou zprávu k návrhu zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby: „Právní informační systém",

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

2. souhlasí

se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na služby „Právní informační systém",

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

3. ukládá

OINF realizovat zadání veřejné zakázky dle bodu 2 tohoto usnesení,

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

Zodpovídá:  Jakub Hradil, Odborný pracovník Termín: 31.01.2019
4. zmocňuje

starostku Mgr. J. Synkovou k podpisu výzvy k podání nabídek.

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF