Městská část Praha 17

3. jednání Rady městské části

ze dne 28.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000458/2018

Veřejná zakázka malého rozsahu: „Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště, Praha 6 – Řepy"

Rada městské části

1. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu,

2. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: „Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště, Praha 6 – Řepy“ na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020,

3. ukládá

realizovat zadání veřejné zakázky dle bodu 2 tohoto usnesení,

Zodpovídá:  Mgr. David Zlatý, Vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
4. zmocňuje

starostku Mgr. J. Synkovou k podpisu výzvy k podání nabídek a prokázání kvalifikace ve znění schváleném kompetentními osobami.

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF