Městská část Praha 17

3. jednání Rady městské části

ze dne 28.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000451/2018

Žádost o vydání stanoviska k umístění stavby přístřešku pro auta na pozemku parc. č. 322/3 k. ú. Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

se žádostí XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXX XXXXX o stanovisko s umístěním přístřešku pro auta na pozemku parc. č. 322/3 k. ú. Řepy v soukromém vlastnictví,

2. souhlasí

s umístěním přístřešku pro auta na pozemku parc. č. 322/3 k. ú. Řepy (pozemek rodinného domu čp. 108) s využitím stávajícího vjezdu na pozemek z ul. Augustova za podmínky, že střecha přístřešku bude navržena a provedena tak, aby bylo zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze střechy na sousední pozemek parc. č.  1452/1 k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřený do správy Městské části Praha 17. Pozemek parc. č. 322/3 k. ú. Řepy je v soukromém vlastnictví,

3. ukládá

vedoucí OSOM vyrozumět žadatele o stanovisku Rady.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF