Městská část Praha 17

3. jednání Rady městské části

ze dne 28.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000448/2018

Projednání Místního akčního plánu vzdělávání pro Prahu 17

Rada městské části

1. se seznámila

s dokumentem Místní akční plán vzdělávání pro Prahu 17,

2. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 17, který má tyto části:

  1. Manažerské shrnutí
  2. Analytickou část
  3. Strategický rámec
  4. Implementační část

Příloha č. 2: Priorizace témat  - přehled investic

  1. Roční akční plán pro období 2018 - 2019

Příloha č. 1: Přehled aktivit 2018/19,

3. ukládá

starostce Mgr. Jitce Synkové předložit Místní akční plán vzdělávání pro Prahu 17 ke schválení na nejbližším zasedání ZMČ Praha 17.

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF