Městská část Praha 17

2. jednání Rady městské části

ze dne 21.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000442/2018

Smlouva o bezúplatném převodu nepotřebného majetku - speciálního hasičského automobilu - Městské části Praha 13

Rada městské části

1. konstatuje

že pořízením nového speciálního hasičského automobilu se pro Městskou část Praha 17 stává původní speciální hasičský automobil TATRA T 815 PR 2 nepotřebným majetkem,

2. projednala

smlouvu o bezúplatném převodu nepotřebného majetku - speciálního hasičského automobilu TATRA T 815 PR 2 - Městské části Praha 13 na základě žádosti této městské části,

3. schvaluje

smlouvu o bezúplatném převodu nepotřebného majetku - speciálního hasičského automobilu TATRA T 815 PR 2 - Městské části Praha 13 na základě žádosti této městské části,

4. zmocňuje

starostku Městské části Praha 17 podepsat smlouvu o bezúplatném převodu nepotřebného majetku - speciálního hasičského automobilu TATRA T 815 PR 2 - Městské části Praha 13 na základě žádosti této městské části a pověřit velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Lubomíra Spálenku realizací této smlouvy,

5. ukládá

KTA postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Petr Loučka, Tajemník úřadu
  zajistit podpisy obou smluvních stran
Zodpovídá:  Ing. ThDr. PhDr. JUDr. & JUDr. Leo Salvet, Ph.D., DBA, Vedoucí právního oddělení
  kontrola smlouvy
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  na vědomí

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF