Městská část Praha 17

2. jednání Rady městské části

ze dne 21.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000440/2018

Žádost Odboru bytového fondu MHMP o vyjádření k prodeji čtyř technologicky funkčních celků (TFC) v Řepích – funkčně související s pozemky ve svěřené správě MČ Praha 17

Rada městské části

1. projednala

žádost Odboru bytového fondu MHMP o stanovisko k odsvěření a prodej pozemků parc. č. 1142/285, 286, 287 s částí pozemku parc. č. 1142/110 kolem domů, pozemků parc. č. 1142/289, 308, 309 s částí pozemku parc. č. 1142/113 kolem domů, (případně z pozemku parc. č. 1142/115 oddělit přístupové chodníky), pozemků parc. č. 1486/12, 13, 14 s částí pozemku parc. č. 1486/3 kolem domů a pozemků parc. č. 1149/42, 43, 44, 53, 54, zapsaných na LV 82 k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17,

2. nesouhlasí

s odsvěřením a prodejem pozemků parc. č. 1142/285, 286, 287 s částí pozemku parc. č. 1142/110 kolem domů, pozemků parc. č. 1142/289, 308, 309 s částí pozemku parc. č. 1142/113 kolem domů, (případně z pozemku parc. č. 1142/115 oddělit přístupové chodníky), pozemků parc. č. 1486/12, 13, 14 s částí pozemku parc. č. 1486/3 kolem domů a pozemků parc. č. 1149/42, 43, 44, 53, 54, zapsaných na LV 82 k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17,

3. ukládá

vedoucí OSOM vyrozumět žadatele o stanovisku Rady.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF