Městská část Praha 17

2. jednání Rady městské části

ze dne 21.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000439/2018

Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1530 v k. ú. Řepy, o výměře 186 m2, ve vlastnictví hl. m. Prahy

Rada městské části

1. projednala

žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1530 v k. ú. Řepy, o výměře cca 186 m2, zapsaného na LV 925, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město,

2. nesouhlasí

s pronájmem části pozemku parc. č. 1530 v k. ú. Řepy, o výměře cca 186 m2, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město,

3. ukládá

vedoucí OSOM vyrozumět žadatele o stanovisku Rady.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF