Městská část Praha 17

2. jednání Rady městské části

ze dne 21.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000438/2018

Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 2009/2350 doplnění nájemce

Rada městské části

1. se seznámila

s Dodatkem č. 5 ke smlouvě č. 2009/2350 a s žádostí pana XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXX, aby tímto Dodatkem č. 5  byla doplněna smlouva č. 2009/2350 spolunájemcem paní XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX dcerou,

2. schvaluje

Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 2009/2350,

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17 k podpisu Dodatku č. 5 ke smlouvě č. 2009/2350,

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucí OSOM postupovat dle usnesení RMČ Praha 17.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF