Městská část Praha 17

25. jednání Rady městské části

ze dne 27.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000351/2019

Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo č. 2017/0020

Rada městské části

1. projednala

přijetí Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2017/0020 - "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě" - kterým se mění články:

- Předmět smlouvy a rozsah plnění

- Doba provedení díla

- Celková cena za dílo a její splatnost

 

2. se seznámila

s Dodatkem č. 6 Smlouvy o dílo č. 2017/0020 na stavbu "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě"

Zhotovitel stavby: GEOSAN GROUP a. s. + PKS stavby a. s. - Centrum Na Chobotě

GEOSAN GROUP a. s., U nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 28169522 (vedoucí společník)

PKS stavby a. s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 46980059 (společník)

 

Cena Dodatku č. 6 za provedení víceprací a méněprací:

 

Cena bez DPH                    13 470 904,27 Kč          

DPH 21 %                             2 828 889,90 Kč

Celkem s DPH                     16 299 794,17 Kč

 

Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 6

 

Cena bez DPH                                 377 505 703,93 Kč               

DPH 21 %                                          79 276 197,83 Kč

Cena s DPH                                      456 781 901,76 Kč

 

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému provedení díla. Termín dokončení celého díla se prodlužuje o jeden měsíc

 

 

3. souhlasí

s předložením Dodatku č. 6 na nejbližším jednání ZMČ

4. ukládá

OÚRI postupovat ve smyslu usnesení a předložit tento materiál k odsouhlasení na nejbližším jednání ZMČ Praha 17

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
  seznámit s usnesením
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF