Městská část Praha 17

24. jednání Rady městské části

ze dne 23.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000341/2019

Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 593/1 a 1381/2 v k. ú. Řepy stavbou "PID Karlovarská, Praha 6" - změna PD 8/2019

Rada městské části

1. projednala

dotčení pozemků parc. č. 593/1 a 1381/2 v k. ú. Řepy stavbou "PID Karlovarská, Praha 6" dle upravené projektové dokumentace ze srpna 2019,

2. ruší

usnesení Us RMČ 000262/2019 ze dne 10. 7. 2019 ve věci souhlasu městské části Praha 17 s dotčením pozemků parc. č. parc. č. 593/1 a 1381/2 v k. ú. Řepy stavbou "PID Karlovarská, Praha 6" (dle projektové dokumentace z května 2019) a vydání souhlasu podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

3. schvaluje

uzavření smlouvy s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a. s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, ve věci souhlasu městské části Praha 17 s dotčením  pozemků parc. č. 593/1 a 1381/2 v k. ú. Řepy stavbou "PID Karlovarská, Praha 6" dle upravené projektové dokumentace ze srpna 2019 a vydání souhlasu podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

4. zmocňuje

starostku městské části Praha 17, Mgr. Jitku Synkovou, k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
5. ukládá

vedoucímu OSOM, Ing. Petrovi Ubrymu, postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF