Městská část Praha 17

24. jednání Rady městské části

ze dne 23.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000332/2019

Žádost Domova sv. Karla Boromejského o dotaci na rok 2020.

Rada městské části

1. projednala

žádost Domova sv. Karla Boromejského o dotaci na rok 2020 ve výši 508.000,-- Kč na financování pěti lůžek LDN a zdravotně sociálních lůžek pro občany MČ Praha 17.

2. schvaluje

zapracování požadavku do návrhu rozpočtu na rok 2020 pro Domov sv. Karla Boromejského ve výši 508.000,-- Kč na financování provozních nákladů spojené s péčí o pacienty s trvalým pobytem na Praze 17, poskytovanou na pěti lůžkách LDN a zdravotně sociálních lůžkách.

3. ukládá

vedoucí ekonomického odboru Ing. Petře Kiliánové zpracovat schválený požadavek do návrhu rozpočtu MČ Praha 17 na rok 2020.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF