Městská část Praha 17

23. jednání Rady městské části

ze dne 09.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000318/2019

Napojení stavby "Výstavba rodinných domů včetně dopravní a technické infrastruktury na pozemcích 260/1, 260/6, 259, 1447/3, 248/3, 248/4, 1447/2, 1448 a 1431/1 v k. ú. Řepy" na místní komunikaci a inženýrské sítě - Souhlas se stavbou na pozemcích parc. č. 248/3, 248/4, 1447/2, 1447/3 v k. ú. Řepy

Rada městské části

1. projednala

žádost firmy U kaménky s.r.o., Tvrdonická 480/2, 155 21 Praha 5 - Zličín, a VIVA IMMOVABLE ASSETS s. r. o., Na fialce II 1640/60, 163 00 Praha 6 - Řepy, o souhlas s napojením na komunikaci a realizací stavby "Výstavba rodinných domů včetně dopravní a technické infrastruktury na pozemcích 260/1, 260/6, 259, 1447/3, 248/3, 248/4, 1447/2 a 1431/1 v k. ú. Řepy" na pozemcích parc. č. 248/3, 248/4, 1447/2, 1447/3 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17,

2. schvaluje

uzavření smlouvy ve věci souhlasu MČ Praha 17 s trvalým umístěním níže uvedených stavebních objektů na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 17:

  • splašková kanalizace na pozemcích parc. č. 248/3, 248/4, 1447/2 a 1447/3 v k. ú. Řepy
  • dešťová kanalizace na pozemcích parc. č. 248/3, 248/4, 1447/2 a 1447/3 v k. ú. Řepy
  • veřejné osvětlení na pozemku parc. č. 1447/3 v k. ú. Řepy
  • stavební úpravy komunikace v ulici U Kaménky na pozemcích parc. č. 1447/2 a 1447/3 v k. ú. Řepy

Smlouva obsahuje i závazek stavebníka na své náklady zrealizovat stavební úpravy komunikace v ulici U Kaménky, na pozemcích parc. č. 1447/2, 1447/3 a 260/1 v k. ú. Řepy a závazek MČ Praha 17 převzít stavebně upravenou část komunikace v ulici U Kaménky, včetně příslušenství, po kolaudaci do své správy,

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17, Mgr. Jitku Synkovou k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele o stanovisku Rady.

 

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF