Městská část Praha 17

23. jednání Rady městské části

ze dne 09.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000317/2019

Pronájem části pozemku parc. č. 49 (dvůr Sokolovny) o výměře 15 m2 pro umístění kontejneru k sezónnímu uskladnění zahradního nábytku z provozovny Restaurace Sokol

Rada městské části

1. projednala

pronájem části pozemku parc. č. 49 (dvůr Sokolovny) o výměře 15 m2,  pro umístění kontejneru k sezonnímu uskladnění zahradního nábytku z provozovny Restaurace Sokol,

2. schvaluje

pronájem části pozemku parc. č. 49 (dvůr Sokolovny) o výměře 15 m2, za cenu 800 Kč / m2 / rok, panu XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, pro umístění kontejneru k sezonnímu uskladnění zahradního nábytku z provozovny Restaurace Sokol,  a uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. 2010/0792, dle přiloženého návrhu,  

3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17, Mgr. Jitku Synkovou, k podpisu dodatku nájemní smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF