Městská část Praha 17

23. jednání Rady městské části

ze dne 09.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000316/2019

Podání výpovědi z nájmu prostor sloužících k podnikání v objektu Sokolovny, čp. 125 ul. Na Chobotě, Praha 6 - Řepy, vč. přilehlé manipulační plochy na pozemku parc. č. 49 v k. ú. Řepy

Rada městské části

1. projednala

podání výpovědi smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání, zámečnické dílny situované v objektu Sokolovny, čp. 125 ul. Na Chobotě, Praha 6 - Řepy, z důvodu využití výše uvedených prostor pro potřeby městské části, 

2. schvaluje

podání výpovědi smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání, zámečnické dílny situované v objektu Sokolovny, čp. 125 ul. Na Chobotě, Praha 6 - Řepy, vč. přilehlé manipulační plochy na pozemku parc. č. 49 v k. ú. Řepy, XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXXXX z důvodu využití výše uvedených prostor pro potřeby městské části,

3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17, Mgr. Jitku Synkovou, k podpisu výpovědi smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM, Ing. Petrovi Ubrymu, postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF