Městská část Praha 17

23. jednání Rady městské části

ze dne 09.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000315/2019

Kabelové vedení elektro 1 kV na pozemku parc. č. 1327/13 v k. ú. Řepy - Smlouva o zřízení věcného břemene k výše uvedenému pozemku

Rada městské části

1. projednala

žádost PREdistribuce a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5  o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1327/13 v k. ú. Řepy pro kabelové vedení elektro 1 kV realizované na výše uvedeném pozemku v rámci stavby "Praha 17 - Řepy, Na Chobotě, pokládka kabelů 1 kV PREdistribuce",

2. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1327/13 v k. ú. Řepy, s PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 pro podzemní kabelové vedení elektro 1 kV  realizované v rámci stavby "Praha 17 - Řepy, Na Chobotě, pokládka kabelů 1 kV PREdistribuce", s tím, že jednorázová náhrada za zřízení služebnosti bude činit 44.250 Kč bez DPH, 

3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17 Mgr. Jitku Synkovou k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu odboru správy obecního majetku postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF