Městská část Praha 17

23. jednání Rady městské části

ze dne 09.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000313/2019

Žádost o pronájem pozemku pod garáži parc. č. 752/37, XXX XXXXX

Rada městské části

1. se seznámila

s žádostí pana XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX, o pronájem pozemku parc. č. 752/37 pod stavbou garáže v lokalitě U Boroviček, k.ú. Řepy. Pan XXX XXXXXX je dle listu vlastnictví č. 784 výlučným vlastníkem nemovitosti ( stavba garáže ), kterým se stal  na základě Kupní smlouvy ze dne 18. 6. 2019,

2. schvaluje

pronájem pozemku parc. č. 752/37, lokalita U Boroviček, k. ú. Řepy  v souvislosti s nabytím nemovitosti ( stavba garáže ) do osobního vlastnictví a splněním pravidel pronájmu na dobu neurčitou, panu XXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXX

3. zplnomocňuje

starostku paní Mgr. Jitku Synkovou k podpisu nájemní smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu Odboru správy obecního majetku postupovat ve smyslu usnesení RMČ Praha 17.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF